• Fri frakt över 1200kr
 • Betala med Swish eller faktura
 • Öppet köp
 • Erfarenhet sedan 1987

Gtechniq Marine Fabric Coat 500ml

Artnr: GT0205500
399 kr
Antal i förpackning: 1
Jämförelsepris / Styck

Skyddar alla typer av tyg och ger dem en vattenavvisande yta som skyddar emot mögel, bakterier, fläckar och UV-strålning men även emot spill. Medlet påverkar dock inte tygets andningsförmåga. Perfekt till. segel, markiser och kapell! Tillverkad på ett miljövänligt sätt!


Läs mer

GT0205500 GTECHNIQ
 • Fri frakt över 1200kr
 • Betala med Swish eller faktura
 • Öppet köp
 • Erfarenhet sedan 1987

Tygbehandling som skyddar.

Specifikationer

 • Användningsområde: Textilimpregnering
 • Förpackning: 500ml Plastflaska med spraytrigger
 • Get vatten- och smutsavvisande yta på tyg
 • Miljövänlig tillverkningsprocess
 • Innehåller inte flourkolväten!

BBV's Rekommenderade Instruktioner

 1. Skaka flaskan väl innan användning!
 2. Tillse att textilen är helt rent och torrt innan behandling. 
 3. Spraya sedan ett jämt och heltäckande lager över ytan som ska behandlas.
 4. Tillse att tyget är ordentligt vått och heltäckt så det binder djupt i fibrerna
 5. Låt sedan tyget torka ostört.

Märkning

Signalord

 • Fara och Brandfarlig
 • FÖRVARAS OÅTKOMLIG FÖR BARN

Faroangivelser

 • Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • Allvarligt irriterande för ögonen.
 • Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • Skadligt för vattenlevande liv med långvariga effekter.

Skyddsangivelser

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas rök, dimma, sprej, ångor. Använd ögonskydd, skyddskläder, skyddshandskar. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten tvål och vatten. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MEDÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.

Innehåll: propan-2-ol

Senast besökta produkter