• Fri frakt över 1200kr
  • Betala med Swish eller faktura
  • Öppet köp
  • Erfarenhet sedan 1987

Gtechniq W7 Tar and Glue Remover 500ml

Artnr: GT0409500
149 kr
Antal i förpackning: 1
Jämförelsepris / Styck

Tar bort Tjära, Asfalt och Limrester enkelt.

Helt säker på alla Gtechniq's Coatings/Lackskydd

Effektiv rengöring


Läs mer

GT0409500 GTECHNIQ
  • Fri frakt över 1200kr
  • Betala med Swish eller faktura
  • Öppet köp
  • Erfarenhet sedan 1987

Varför ska du använda just Gtechniq W7 Tar and Glue Remover?

Jo detta är en petroleumbaserad kallavfettning som enkelt löser tjära, asfalt och lim. 
Samt helt säker mot Gtechniq's lackskydd

En kallavfettning i toppklass! 

Säkerhetsinformation

Fara

Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd ögonskydd, skyddskläder, skyddshandskar. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast läkare, GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten . VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet och behållaren lämnas till ett insamlingsställe för farligt avfall eller specialavfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.

Innehåll 

Kolväten, C9, aromater

Senast besökta produkter