• Fri frakt över 1200kr
  • Betala med Swish eller faktura
  • Öppet köp
  • Erfarenhet sedan 1987

Gtechniq I1 Smart Fabric AB

Artnr: GT0209005
2 595 kr
Antal i förpackning: 1
Jämförelsepris / Styck

Textilimpregnering från Gtechniq som lämnar ett extremt vattenavisande yta och ett grymt bra skydd men stänger inte textilensfibrer vilket behåller andningsförmågan.

Vad är skillnaden på AB och V2?

AB är antibakteriell vilket endast ska användas invändigt, för cab använd icke


Läs mer

GT0209005 GTECHNIQ
  • Fri frakt över 1200kr
  • Betala med Swish eller faktura
  • Öppet köp
  • Erfarenhet sedan 1987Säkerhetsinformation (Smart Fabric AB V2)

Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skyddsangivelser (CLP) Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas rök, dimma, sprej, ångor. Använd ögonskydd, skyddskläder, skyddshandskar. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten tvål och vatten. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk. Innehåll 

Innehåll 

propan-2-ol; Zirkoniumtetrabutanolat

Senast besökta produkter