• Fri frakt över 1200kr
  • Betala med Swish eller faktura
  • Öppet köp
  • Erfarenhet sedan 1987

Rupes Reveal 750ml

Artnr: 9.REVEALM750
240 kr
Antal i förpackning: 1
Jämförelsepris / Styck

Rupes Reveal är en ytpreparerings- och ytrengöringsspray som tar bort rester från polermedel, fyllnadsmedel, vax samt andra föroreningar som kan ligga på lacken. Används innan poleringprocess eller efteråt för att kontrollera resultatet eller innan lackskydd för att få optimal fästyta.

Finns i 2 versioner, lite och Strong beroende på vad som kan ligga på lacken. Strong ska endast användas på fullt härdade lack och hårda resistenta ytor. Lite används på nylackade ytor eller när du vet att det endast är lättare ytlager som ligger på ytan. 


Läs mer

9.REVEALM750 RUPES
  • Fri frakt över 1200kr
  • Betala med Swish eller faktura
  • Öppet köp
  • Erfarenhet sedan 1987

Specifikationer

  • Användningsområde: ytpreparerings- och ytrengöringsspray
  • Volym: 750ml
  • Modeller: Lite och Kraftig


Vad är skillnaden på Lite och Strong?

Lite är baserad på isopropanol (IPA), en effektiv rengörare som dunstar snabbt, men den tar inte bort hårdare fillers eller hållbarare lackskydd lika effektivt som Strong gör.

Strong innehåller mer lösningsmedel som rengöra ytan effektivare och kan ta bort grövre fillers och hållbarare lackskydd. Använd denna om du vet eller märker att lacken fortfarande har fillers eller lackskydd kvar på ytan. 

Varningsinformation på Lite

Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar / skyddskläder och ögon- / ansiktsskydd. VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid brand: Släck med en pulversläckare. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Särskilda bestämmelser:

Innehåll 

Isopropanol

UFI

Saknas

Varningsinformation Strong

Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Undvik att inandas ångor. Använd skyddshandskar / skyddskläder och ögon- / ansiktsskydd. Vid brand: Släck med en pulversläckare. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. 

Innehåll 

Isopropanol 1-methoxy-2-propanol Ethyl acetate

UFI

Saknas

Säkerhetsdatablad finns att hämta under fliken ”bilagor”

Liknande produkter

Tornador Clay Bar Blue (Normal)
Lackrengöring / Clay Tornador Clay Bar Blue (Normal)
259 kr
Tornador Clay Bar Röd (Aggressiv)
Lackrengöring / Clay Tornador Clay Bar Röd (Aggressiv)
259 kr

Senast besökta produkter