• Fri frakt över 1200kr
 • Betala med Swish eller faktura
 • Öppet köp
 • Erfarenhet med Bilvård sedan 1987

BBV Ceramic Ultra Shine

Artnr: 1121500
219 kr
Antal i förpackning: 1
Jämförelsepris / Styck

Keramiska versionen av BBV Ultra Shine (Köp produkten här). Tjockare skum, bättre glans & vattenavrinning. Allt man vill ha. 
Ger otrolig glans i ett svep med svampen. Går att använda tillsammans med svamp / tvätthandske eller skumma ut med hjälp av en Foam Lance
Läs mer

1121500 BBV (Bollnäs Bilvård)
 • Fri frakt över 1200kr
 • Betala med Swish eller faktura
 • Öppet köp
 • Erfarenhet med Bilvård sedan 1987

Specifikationer

 1. Användningsområde: keramiskt bilschampo

BBV's Rekommenderade instruktioner

 • Förtvätta först noggrant (tvättguide som du kan läsa här)
 • För bäst effekt häll 1-2 korkar med Ceramic Ultra Shine i en blöt svamp eller tvätthandske
 • Svampa bilen, börja med de minst smutsiga delarna (Tak > Vindruta > huv > Övre delen av sidorna > Fronten > Nedre delen av sidorna > Bakdelen)
 • Skölj svampen ofta och fyll på vid behov.
 • Spola noggrant av bilen
 • För att minimera risken för vattenfläckar skölj med lågtryck (trådgårdsslang) & torka bilen med ex BBV Water Catcher.
 • För användning i Foam Lance använd koncentrat eller max 50% spädning i behållaren.
 • Undvik att tvätta i direkt solsken, låt ej produkten torka in på ytan.


Säkerhetsinformation

Fara!
Orsakar allvarliga ögonskador!
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer!
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. (P101). Förvaras oåtkomligt för barn. (P102).
Använd ögonskydd. (P280).
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. (P310).
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338).
Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. 

Innehåll

1-propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18-acylderivater, hydroxider, indre salte; 1-Heptanol, 2-propyl- , 8EO

Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on . Kan orsaka en allergisk reaktion. (EUH208).
UFI:804Y-WC6T-H10N-FKD1

Säkerhetsdatablad 

Senast besökta produkter