• Fri frakt över 1200kr
 • Betala med Swish eller faktura
 • Öppet köp
 • Erfarenhet sedan 1987

Gtechniq Marine Glass & Plexiglass Coat 250ml

Artnr: GT0206250
559 kr
Antal i förpackning: 1
Jämförelsepris / Styck

Unik slitstark behandling som ger en smuts- och vattenavvisande yta på både plexiglas OCH vanligt glas! Bildar ett skikt som skyddar emot UV-strålning, oxidation, gulnad och gör så att smuts och vatten inte fäster lika hårt. Ger bättre sikt och ökar säkerheten.


Läs mer

GT0206250 GTECHNIQ
 • Fri frakt över 1200kr
 • Betala med Swish eller faktura
 • Öppet köp
 • Erfarenhet sedan 1987

Skydd för glas & plexiglas

Specifikationer

 • Användningsområde:Glasförsegling för Plexiglas och vanligt glas
 • Förpackning: 250ml Plastflaska med kork
 • Skyddande yta emot oxidation, gulnad och UV-strålning
 • Ger en smuts- och vattenavvisande yta.
 • Ökar sikten

BBV's Rekommenderade Instruktioner

 1. Skaka flaskan väl innan användning
 2. Tillse att ytan är ren och torr, använd gärna BBV Crystal Clean glasrengöring innan för optimal fästyta.
 3. Applicera ett tunt lager med hjälp av en microfiberduk
 4. Eftertorka med en ren och torr microfiberduk

Säkerhetsinformation

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd ögonskydd, skyddskläder, skyddshandskar. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten . VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. Innehållet och behållaren lämnas till ett insamlingsställe för farligt avfall eller specialavfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.

Innehåll
Kolväten, C4, 1,3-butadienfri, polymd, triisobutylenfraktion, hydrerad, H413svavelsyra, H314Kolväten, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater

Senast besökta produkter